Положення про батьківський комітет

Цілепокладання

Батьківський комітет закладу створюється з метою спільної роботи з педагогічним колективом з питань розвитку в учнів активної життєвої позиції, творчих здібностей та ініціативи, підвищення їхнього рівня вихованості і досягнення обов'язкового рівня базової підготовки.

Завдання батьківського комітету

1) Спільна робота з педагогічним колективом щодо визначення місії загальноосвітнього навчального закладу.

2) Всебічне укріплення зв'язку родини і школи з метою встановлення єдиних вимог до учнів у процесі їхньо­го навчання, виховання і розвитку.

3) Надання допомоги ліцею у виконанні батьками та учнями Закону України «Про освіту», Статуту навчального закладу та Єдиних вимог до учнів тощо.

4) Залучення батьків до активної участі у житті ліцею, в організації позаурочної виховної діяльності, з реалізації програми «Обдаровані діти», в роботі курсів за вибором, гуртків, центрів розвитку учнів.

5) Надання допомоги в укріпленні господарської та навчально-матеріальної бази, у створенні та використанні за призначенням фонду ліцею.

Організація та зміст роботи батьківського комітету

1) Батьківський комітет закладу обирається на загально шкільних батьківських зборах або конференціях на початку кожного навчального року терміном на один рік. Його склад встановлюється рішенням загальних батьківських зборів (конференцій). До нього входять представники батьківських комітетів класів (як правило, їх голови). Роботу батьківського комітету координує директор.

2) Батьківський комітет класу обирається на класних зборах у складі голови та 2-4 членів. Засідання проводяться 1 раз на півсеместру. При необхідності проводять позачергові засідання.

3) Батьківський комітет організовує допомогу закладу:

 • у вихованні національної самосвідомості, створенні умов, необхідних для розвитку в учнів здібностей та творчої ініціативи, їх самореалізації у пізнавальній та навчальній діяльності;
 • у виконанні ст.35 Закону України «Про освіту»;
 • в укріпленні співробітництва вчителів, учнів та їх батьків;
 • в контролі за виконанням учнями та їх батьками Статуту школи, Єдиних вимог до учнів;
 • в організації та здійсненні харчування учнів;
 • у контролі за якістю продуктів харчування та їх приготуванням у їдальні школи;
 • у створенні санітарно-гігієнічних умов для навчання й виховання учнів згідно з Держстандартом;
 • в укріпленні навчально-матеріальної бази ліцею;
 • в організації та проведенні лекцій, бесід, зустрічей, конференцій з різних напрямків виховної роботи;
 • у залученні батьків до співпраці з окремими видами дитячих громадських організацій, відділень або консультпунктів МАН, спортивними гуртками, секціями та ін.;
 • у профілактичній роботі з учнями, які схильні до правопорушень.

4) Батьківський комітет закладу та класні батьківські комітети керуються в своїй роботі даним Положенням, Статутом ліцею, законодавчими актами України, рекомендаціями директора ліцею та педагогічної ради, річним планом роботи, рішеннями батьківських зборів.

5) Батьківський комітет складає план роботи на рік. Його зміст визначається з урахуванням проблем закладу та завдань педагогічного колективу, соціального замовлення.

6) Батьківський комітет школи та класні батьківські комітети мають право приймати свої рішення при наявності на засіданні не менше двох третин його членів

7) Для обговорення та вирішення важливих питань батьківський комітет школи скликає збори батьків (класні - не менше 4 разів на рік, загальношкільні - не менше 2 разів на рік).

8) На класних батьківських зборах обов'язкова присутність класного керівника, на загальних - директора школи, заступників директора, класних керівників, учителів.

9) Батьківський комітет закладу звітує перед загальношкільними зборами, а класний комітет - перед класними батьківськими зборами в день обрання нового складу комітету.

10) У разі розбіжності з окремих питань, які виникають між директором закладу і більшістю батьківського комітету, при недостатньому погодженні сторін питання вирішується міською державною адміністрацією або міським управлінням освіти.

11) Міська державна адміністрація та міське управління освіти можуть вивчити роботу батьківського комітету школи, давати рекомендації та здійснювати заходи щодо підвищення ефективності його діяльності.

12) Батьківський комітет веде протоколи своїх засідань і батьківських зборів, які зберігаються у школі.

Права батьківського комітету

Батьківський комітет має право:

1) Встановлювати зв'язки з громадськими організаціями, підприємствами усіх видів власності, закладами освіти, культури та охорони здоров'я, правоохоронними органами та ін., які надають закладу допомогу у проведенні навчально-виховної та санітарно-просвітницької роботи, укріпленні навчально-матеріальної бази, наданні спонсорської допомоги для заохочення учнів, вчителів, працівників школи.

2) Виносити на розгляд директора і педагогічної ради пропозиції щодо позакласної та позашкільної роботи з учнями, з організаційно-господарчих питань, щодо покращення роботи педагогічного колективу з батьками учнів.

3) Заслуховувати інформацію директора закладу про стан та перспективи роботи закладу, про розгляд пропозицій батьківського комітету та шляхи їх реалізації.

4) Заслуховувати звіти класних батьківських комітетів і приймати рішення про покращення їх роботи, повідомлення деяких батьків про виконання ст.35 Закону України «Про освіту» та Статуту ліцею.

5) Скликати батьківські збори.

6) Вирішувати питання про використання фонду закладу на надання матеріальної допомоги учням, вчителям та працівникам закладу.

7) Вирішувати питання про використання грошових коштів благодійного фонду.

8) Залучати батьків до участі в керівництві гуртками, центрами розвитку, дитячими громадськими організаціями та іншими видами позаурочної виховної діяльності.

9) Організовувати чергування батьків у закладі під час проведення масових заходів.

10) Класні батьківські комітети мають право вносити пропозиції класному керівникові щодо покращення позакласної роботи з учнями і заслуховувати інформацію класних керівників щодо питань, які цікавлять батьків.

11) Голова загальношкільного батьківського комітету є членом педагогічної ради.